Regulamin
§1. Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy jest dostępny pod adresem www.mountainbusiness.eu . Podmiotem prowadzącym serwis jest Tomasz Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mountain Business Tomasz Górski z siedzibą w Zatorze, ul. Bugajska 57, 32-640 Zator, NIP 753-230-44-19.
 2. Niniejszy regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem § 9 niniejszego Regulaminu, który jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców.
 3. Usługodawca przestrzega kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.
 4. Wszystkie terminy zdefiniowane poniżej mają takie samo znaczenie w całej treści Regulaminu, bez względu na ich formę fleksyjną chyba, że wyraźnie wskazano odmiennie. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:
  • Dostawa – czynności techniczne związane z przekazaniem zakupionego i opłaconego Produktu do Kupującego; aktualne ceny dostaw znajdują się na stronie w dziale dostawa i płatność. 
  • Dowód zakupu – faktura, rachunek, paragon lub inny dokument zgodny z obowiązującym prawem.
  • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta dla Klienta, jak również Konta dla Twórcy;
  • Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
  • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Usługodawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym, w ramach którego Klient może korzystać z wybranych wskazanych w Regulaminie funkcjonalności.
  • Koszyk – lista produktów, sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego, do której to listy dostęp jest możliwy po zalogowaniu się do Konta  lub skorzystania z opcji „Kupuję bez logowania”.
  • Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
  • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
  • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona na stronie w dziale „Realizacja i płatność”
  • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy ruchomych, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Usługodawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka), w szczególności w szczególności książki oraz szkolenia video (video-on-demand).
  • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Usługodawcy w sklepie.
  • Sklep Internetowy – serwis internetowy www.szkolenia.kanalnowoczesny.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
  • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określanego Internetem.
  • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia
   23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.
  • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
  • Usługodawca – podmiot, który prowadzi sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem Serwisu internetowego – Tomasz Górski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mountain Business Tomasz Górski z siedzibą w Zatorze, ul. Bugajska 57, 32-640 Zator, NIP 753-230-44-19.
  • Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia w rozumieniu ustaw z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zdjęcia fotograficzne oraz grafiki.
  • Użytkownik – jest to Kupujący, a także osoba, która ma zamiar korzystać z Serwisu bez względu na okoliczność czy dokonała zakupu Produktu. 
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
§ 2. Rodzaje oraz warunki świadczenia usług 
 1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i jego integralnych części: Polityki Prywatności.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 4. Usługodawca świadczy następujące rodzaje usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 12 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako „Usługa”):
  • założenie Konta w Sklepie Internetowym
  • odtworzenie Produktów np. szkoleń video na żądanie (video-on-demand) 
  • zamówienie produktów np. książek oraz ebooków
  • przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach (newsletter).
  • zarezerwowanie konsultacji online
 5. Zawarcie Umowy o świadczenie usług elektronicznych wskazanych w ust. 4 lit. a – c powyżej, między Kupującym a Usługodawcą następuje poprzez:
  • założenie Konta Użytkownika, a następnie zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Serwisie;
  • opcjonalnie złożenie zamówienia za pomocą Formularza Rezerwacji po wybraniu opcji „Zarezerwuj”.
 6. Zawarcie Umowy o świadczenie usług elektronicznych wskazanych w ust. 4 lit. e (newsletter) między Kupującym a Usługodawcą następuje poprzez założenie „Konta Użytkownika” oraz zaznaczenia podczas rejestracji opcji „Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od informacji drogą elektroniczną zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach”. Usługa jest bezpłatna. 
 7. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem. W celu uchylenia wątpliwości, wszelkie rozliczenia dokonane przed wypowiedzeniem umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną nie podlegają zwrotowi, chyba że powszechnie obowiązujący przepis stanowi inaczej.
 8. Usługodawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 9. Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 10. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 11. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail wszelkich niezbędnych informacji;
 12. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 
 13. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 14. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
§ 3. Konto użytkownika
 1. Rejestracja Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie tworzenia Konta prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi, a obejmujących:
  • imię i nazwisko (firmę);
  • adres zamieszkania (siedzibę w przypadku działalności gospodarczej);
  • aktywny adres poczty elektronicznej
  • NIP (opcjonalnie);
  • numer telefonu;
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane wskazane w ust.2 niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających taką aktualizację.
 4. Użytkownik jest zobowiązany chronić w sposób należyty dane dostępowe do Konta.
 5. Usługodawca może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jak również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, jeżeli:
  • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu, albo podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail; 
  • otrzymała urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, albo uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomiła Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika, 
  • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich.
§ 4. Odpowiedzialność usługodawcy
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Serwisu. Jednakże zastrzega on sobie prawo do czasowego, poprzedzonego stosowną informacją skierowaną do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku modernizacji technicznej Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Serwisu, a wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta. 
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane w Serwisie przez Użytkownika dane. W przypadku gdy Usługodawca otrzyma informację o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi.
§ 5. Realizacja
 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • wybór usługi
  • wybór daty świadczenia usługi;
  • wypełnienie danych kontaktowych ( imię i nazwisko, telefon, e-mail)
  • wybór rodzaju płatności;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zarezerwuj”.
 3. Zawarcie umowy w każdym przypadku następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Usługodawcę. W celu uchylenia wątpliwości Usługodawca oświadcza, że podane w Serwisie ceny za Produkt nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Serwisu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (invitatio ad offerendum).
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Usługodawcy.
 5. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu (należy wskazać!) np. Przelewy24.pl. Obsługę płatności prowadzi PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000.
 6. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki produktu za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
 8. Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Serwisu w zakładce „Dostawa i Płatność”.
 9. Usługodawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa
  2. Przesyłka kurierska
 10. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą potwierdzenie realizacji zamówienia.
 11. Usługodawca może zlecić wykonanie i realizację zamówienia, tak w całości jak i w części, osobie trzeciej bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw zamawiającego.
 12. Produkt stanowiący szkolenia video udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy.
 13. Usługa konsultacji – szkoleniowa realizowana jest w terminie wybranym przez Użytkownika poprzez aplikację ZOOM.
 14. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Usługodawcę należności uiszczanej dostępnymi w Sklepie Internetowym kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 15. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 16. Podstawowym sposobem dostawy Produktu video jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania.
 17. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Sklepie Internetowym  i korzystając z zakładki „Wykupione szkolenia” w Serwisie gdzie znajduje się odtwarzacz służący do oglądania zakupionych Produktów. 
 18. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
§ 6. Płatność
 1. Operatorem systemu płatności online jest Przelewy24
 2. Operatorem kart płatniczych (w ramach płatności online) jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Niniejszym usługodawca, przed rozpoczęciem świadczenia usług, informuje konsumenta chcącego zamówić usługi u wskazane w § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu, że po spełnieniu wyżej wskazanych świadczenia, konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, a konsument mimo to wyraża wyraźnie zgodę na wykonanie usługi przez usługodawcę. 
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
§ 8. Rękojmia i reklamacja
 1. Usługodawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów (przedsiębiorców) z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w
  art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Usługodawcy z reklamacją.
§ 9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący może w dowolnym Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się w tutaj.
§ 10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.  
 3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty usługi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
§ 11. Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. „Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.” Klient będący Konsumentem posiada możliwości skorzystania z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub dostosowanie regulaminu do wprowadzonych funkcjonalności związanych z rozwojem Serwisu. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany Regulaminu, przysługuje mu uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zalogowanie się do Serwisu po tym terminie, oznaczać będzie akceptację zmian.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Usługodawcy o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2022 r.