Działalność nierejestrowana z Chin – czy jest możliwa? Wszystko co musisz wiedzieć na temat działalności nierejestrowanej i importu z Chin.

Działalność gospodarcza, a działalność nierejestrowana.

Działalność gospodarcza musi spełniać następujące kryteria: musi być zorganizowana, mieć charakter zarobkowy, być prowadzona w sposób ciągły, a dodatkowo we własnym imieniu.

W przypadku działalność nierejestrowanej, sytuacja jest inna, mianowicie – nawet jeśli spełnia te warunki, to ze względu na bardzo niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą.

Dlatego, żeby ją prowadzić, nie trzeba:

– Posiadać wpisu w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej).

– Nie trzeba zgłaszać działalności w Urzędzie Skarbowym, GUS. Czyli nie potrzebujesz NIP lub REGON.

– Nie trzeba opłacać składek do ZUS.

– Nie trzeba wpłacać zaliczek na podatek dochodowy.

– Nie musisz płacić podatku od towarów i usług czyli podatku VAT.

– Nie musisz prowadzić księgowości – jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Działalność nierejestrowaną można określić jako:

Drobną działalność zarobkową osoby fizycznej.

Kiedy można prowadzić działalność nierejestrowaną?

Musisz spełnić 2 podstawowe warunki :

  1. Przychody z działalności w żadnym miesiącu nie mogą przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. ( w roku 2022 było to 1505 zł )
  2. W ciągu ostatnich 5 lat ( 60 miesięcy) nie prowadziłeś działalności gospodarczej.

Tutaj ważna uwaga – pojawił się projekt rządowy, który podniósłby próg przychodu z 50% do 100% w roku 2023. Niestety w trakcie pisania tego artykułu prace nad projektem zostały wstrzymane i nie jest znana data kiedy te przepisy weszłyby w życie.

Póki co pewnym jest, że od stycznia 2023 roku limit będzie wynosił 1745 zł, a od lipca wzrośnie do 1800 zł miesięcznie.

Kiedy musisz zarejestrować działalność nierejestrowaną?

Po pierwsze, wtedy, kiedy przekroczysz w którymkolwiek miesiącu limit przychodu. Jeśli się tak stanie to masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej.

Niemniej jeśli nawet niewielkie przychody będziesz otrzymywać z działalności, która:

– Wymaga zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

– Została zdefiniowana jako działalności gospodarcza w rozumieniu ustawy.

to nie będziesz mógł działać w formie nierejestrowanej.

Co się zalicza do działalności, która wymaga koncesji lub zezwolenia:

– Działalność ochroniarska

– Sprzedaż alkoholu

– Organizacja imprez turystycznych

– Usługi detektywistyczne

– Gospodarka odpadami

Przykładem działalności, która jest zdefiniowana jako działalność w rozumieniu ustawy to:

– Agencje ubezpieczeniowe lub pośrednictwo ubezpieczeniowe

– Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jakie masz obowiązki kiedy prowadzisz działalność nierejestrowaną?

  1. Masz obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży.
  2. Rozliczyć przychody w zeznaniu PIT-36.
  3. Przestrzegać praw konsumentów.
  4. Wystawiasz faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

Jak prowadzić ewidencję sprzedaży?

Możesz to robić w formie elektronicznej lub papierowej. W ewidencji zawierasz informacje i zdarzenia na dany dzień. Taka ewidencja zazwyczaj będzie zawierać takie informacje jak:

– Numer porządkowy.

– Datę sprzedaży.

– Wartość sprzedaży.

– Narastającą wartość sprzedaży.

Co powinna zawierać faktura bądź rachunek dla klienta?

Masz obowiązek na żądanie kupującego wystawić rachunek. Co powinno się na nim znajdować?

– Numer

– Datę wystawienia

– Dane sprzedawcy i nabywcy

– Nazwa usługi/ towaru

– Kwota do zapłaty

W przypadku faktury to jeśli klient będzie ją żądał w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca kiedy dostarczyłeś towar to musisz mu ją wystawić. Powinna zawierać takie dane:

– Data

– Numer

– Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy wraz z adresem

– Nazwa usługi/towaru

– Ilość lub miarę towaru

– Cena

– Kwota należna ogółem

Istotne: nie musisz podawać na fakturze lub rachunku swojego adresu zamieszkania lub PESEL – wystarczy imię i nazwisko.

Prawa konsumentów

Pamiętaj, że działalność nierejestrowana to duże ułatwienie podatkowe i formalne, niemniej w świetle prawa cywilnego w dalszym ciągu występujesz jako “przedsiębiorca”. Co to oznacza? W relacji z konsumentem musisz wywiązać się z obowiązków związanych między innymi z reklamacją, zwrotem czy naprawą. Co istotne dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, gdy umowa była zawarta na odległość.

Rozliczenie z urzędem skarbowym

W zeznaniu rocznym, podajesz nie tylko kwotę przychodu za cały rok, możesz również odliczyć koszty, które poniosłeś w związku z działalnością. Może to być np. zakup środków do produkcji towarów. Musi to być jednak udokumentowane, dlatego przechowuj te dokumenty. Najlepiej gdyby na nich było również twoje imię i nazwisko.

Import z Chin na osobę fizyczną

Naucz się importu

Jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, możesz zamawiać i kupować na portalach zagranicznych towar na własne potrzeby i wiele osób tak robi. Niemniej nie oznacza to wcale, że można zamówić dowolne ilości lub robić to cyklicznie. Tak na dobrą sprawę rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych zwraca uwagę w rozdziale VI na przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne, że istnieje pojęcie jak przywóz, który ma charakter niehandlowy.

Co to oznacza?

Import o charakterze niehandlowym to przesyłki, które spełniają warunki:

a) mają charakter okazjonalny;

b) zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;

c) są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

Jaki wniosek z tego można wyciągnąć?

W skrócie – jeśli będziemy zamawiać towar, który nie jest na nasz użytek czy też naszej rodziny. Jeśli będą tego duże ilości, które sprawią, że organy celne stwierdzą, że jest to ilość hurtowa to nie będzie możliwe przeprowadzenie odprawy celnej na osobę fizyczną.

Podobnie może być jeśli cyklicznie co 2 tygodnie będzie do nas wysyłana mała przesyłka od tego samego dostawcy. W pewnym momencie może się okazać, że zostanie zakwestionowana ta przesyłka i będziemy musieli dokonać odprawy na firmę, a nie na osobę fizyczną.

Zwolnienie z opłat celnych przy imporcie

Co do zasady to do kwoty 150 Euro występuje kwota wolna od cła przy zakupach spoza Unii Europejskiej.

Produkty wymienione poniżej zawsze będą podlegały ocleniu:

– Alkohol

– Wyroby tytoniowe

– Perfumy i wody toaletowe

Podatek VAT, a import na osobę fizyczną

Wszystkie przesyłki spoza obszaru Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Działalność nierejestrowana, a import z Chin

Znając już wszystkie podstawowe informacje, które dotyczą zarówno działalności nierejestrowanej jak i importu na osobę fizyczną zachodzi pytanie czy pozyskując w ten sposób towar mogę go dalej odsprzedawać?

Przeprowadziłem szereg rozmów zarówno na infolinii Krajowej Inspekcji Skarbowej (KIS) jak i Infolinii Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH). Wnioski jakie z tego płyną opisuje poniżej.

Na infolinii KIS rozmawiałem najpierw z działem odpraw celnych.

W skrócie sprawa wygląda tak, że każdorazowo jest sprawdzane czy ilości są handlowe czy nie. Jeśli są, to odprawa może odbyć się tylko na firmę. Jeśli chodzi o samą odprawę to opłaty z tytułu importu są teraz praktycznie takie same zarówno dla osoby fizycznej jak i osoby prowadzącej działalność gospodarczą – z zastrzeżeniem, że do 150 Euro można zastosować zwolnienie z cła.
Niemniej Tutaj WAŻNA INFORMACJA – towary zakupione przez Aliexpress itp. Nie możemy sprzedawać dopóki nie dysponujemy dokumentem odprawy celnej w procedurze dopuszczenia do swobodnego obrotu.

Następnie zostałem przełączony na infolinię podatkową. Tam – uzyskałem dokładnie takie same informacje jakie podaje stroną rządowa odnośnie dzielności nierejestrowanej. Zasadniczo Urząd Skarbowy tylko interesuje, aby rozliczyć się w PIT na koniec roku.

Kolejna infolinia to PIH – tutaj kluczowe było ustalenie, że jeśli zamierzam dalej towar odsprzedawać to muszę go poprawnie oznaczyć i jeśli to wymagane dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim.

Wniosek jaki można wysnuć to taki, że dzięki działalności nierejestrowanej możliwa jest sprzedaż towarów (w jakimś zakresie), niemniej nie pozwala na legalne wprowadzenie do obrotu . Dlaczego? Ponieważ aby dokonać odprawy w procedurze dopuszczenia do obrotu trzeba mieć firmę i numer EORI. Jednocześnie dalej pamiętajmy aby zastosować się do wszystkich przepisów i wymagań stawianym importerom. Mówię tutaj nie tylko o samych przepisach celno-skarbowych, podatku dochodowego i VATu, ale również do wymagań stawianych przez Państwową Inspekcję Handlową.

Bardzo podoba mi się zdanie z platformy ifirma, które traktuje na temat sprzedaży rzeczy z Aliexpress. Podsumowanie pod którym się podpisuje, brzmi:

W przypadku importu z Chin naturalnie powinno się posiadać zarejestrowaną firmę. Istnieją możliwości, aby to odwlec/ ominąć (inkubatory przedsiębiorczości, nierejestrowana działalność), ale mają one wiele minusów i ograniczeń.

O jakich minusach lub ograniczeniach mówimy?

Pierwszy i największy to wysokość przychodu, który aktualnie wynosi ok. 1500 zł. Warto tutaj zaznaczyć, że mówimy o przychodzie, a nie o dochodzie. Wystarczy sprzedać 15 par spodni po 100 zł każda i już mamy 1500 zł przychodu. Czyli limit na dany miesiąc w 2022 roku jest wyczerpany. Jeśli zarobek na jednej parze był równy 25 zł to zarobiliśmy 375 zł. A jeśli spodnie były wadliwe? Jeśli były zwroty? Nawet zakładając że na każdej parze mogliśmy zarobić 50zl wyjdzie że maksymalny zysk byłby w granicach 750 zł. Dobre, aby dorobić lub sprawdzić czy nasz pomysł na biznes wypali.

Pamiętaj, że przekraczając limit w wysokości 1505 zl musimy w przeciągu 7 dni złożyć działalność gospodarczą.

Poza tym, ciążą na nas takie same obowiązki jak na każdym innym sprzedawcy, czyli:

– Reklamacja

– Zwrot

– Naprawa itp.

Nie wspominając o tym, że towary, które sprzedajemy muszą być również poprawnie oznaczone i jeśli były sprowadzone z Chin to musimy podać nazwę importera czy dopilnować innych niezbędnych czynności jak instrukcja w j. polskim itp.

Podsumowanie

Chociaż teoretycznie wydawać by się mogło że importowanie z Chin na osobę fizyczną i sprzedawanie tego w ramach działalności nierejestrowanej, jest możliwe to nie ma możliwości przeprowadzić procedury dopuszczenia do obrotu bez firmy.

Import z Chin niestety nie jest drobną działalnością osoby fizycznej. Poza tym, nie omówiłem tu wszystkich aspektów, jak chociażby fakt posiadania kasy fiskalnej – ponieważ może się okazać, że będziemy zobowiązani ją posiadać również przy działalności nierejestrowanej.

Dla wątpliwego zarobku ( 750zl jak w przykładzie sprzedaży spodni), nie warto narażać się na dodatkowe kary. Szczególnie jeśli to jest nasza pierwsza styczność z jakąkolwiek przedsiębiorczością.

Jeśli chcesz się nauczyć jak bezpiecznie importować z Chin. To zapraszam na kurs video który omawia zagadnienie całościowo od A do Z.

Podobne wpisy