BOL albo B/L czyli Bill of Lading. Co musisz o nim wiedzieć? Jak wygląda? Dlaczego jest tak ważny w transporcie z Chin?

Czym jest konosament?

Konosament lub B/L to odpowiednik morskiego listu przewozowego, można powiedzieć, że jest to świadectwo ładunkowe, które potwierdza odbiór określonego ładunku na statek. Jednocześnie zobowiązuje przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia posiadaczowi konosamentu. Dokument ten jest wystawiony przez przewoźnika albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną osobę.

Co istotne gdy są spełnione pewnych warunki to konosament jest rodzajem towarowego papieru wartościowego, który może podlegać obrotowi.

Co powinno się znajdować na konosamencie?

Importując z Chin na dokumencie B/L muszą znaleźć się podstawowe informacje takie jak:

 • Dane odbiorcy – czyli tak zwany “Consignee”.
 • Dane firmy dokonującej załadunku w Chinach czyli “Shipper”.
 • Waga, ilość towaru (paczek, kartonów), objętość.
 • Numer kontenera.
 • Numer pieczęci.
 • Numer listu przewozowego.
 • Nazwa statku.
 • Port załadunku i wyładunku.
 • Miejsce i data wystawienia.

Poniżej przykładowy konosament:

Dlaczego B/L jest tak ważny?

To właśnie konosament pozwala na odebranie ładunku jaki znajduje się na statku. Dlatego jest tak ważny. Konosament nigdy nie płynie wraz z towarem. Standardowo obieg tego dokumentu wygląda następująco:

 • Spedytor wystawia konosament.
 • Następnie jest wysłany do załadowcy czyli nadawcy.
 • Gdy płatność za towar jest uregulowana to nadawca powinien przesłać go kupującemu.
 • Odbiorca – kupujący posiadając oryginał konosament powinien go przekazać do biura spedytora w miejscu przeznaczenia.
 • W momencie jak gdy go przekaże, to może odebrać towar.

Warto również zaznaczyć, że B/L jest potrzebny do dokonania odprawy celnej. Poza tym dane na B/L takie jak waga, objętość, ilość paczek itp. muszą się zgadzać z danymi podanymi na Packing List.

Telex release – co to takiego?

Jak łatwo zauważyć powyżej, obieg konosamentu bywa dość problematyczny i trwa co najmniej parę dni. W przypadku wysyłki konosamentu kurierem lotniczym z Chin musimy liczyć na przynajmniej 2-3 dni. Poza tym zagubienie konosamentu byłby również wielkim problemem. Rozwiązanie? Telex, który pozwala na uniknięcie wysyłania oryginału w formie papierowej. Jak to działa?

 • Nabywca reguluje płatność do fabryki.
 • Fabryka czyli załadowca informuje przewoźnika o otrzymaniu zapłaty za towar.
 • Przewoźnik kontaktuje się z biurem w porcie przeznaczenia, że można wydać kontener.

Rola i cele jakie może spełniać B/L

1. Dowód przyjęcia ładunku.

Głównym celem jakiemu służy konosament jest potwierdzenie nadania towaru wydane przez przewoźnika po załadowaniu na statek. Pokwitowanie to może służyć jako dowód wysyłki do celów celnych i ubezpieczeniowych, a także jako komercyjny dowód wypełnienia zobowiązania umownego, zwłaszcza w ramach INCOTERMS, takich jak CFR i FOB.

Rodzaje B/L:

 • “Clean Bill of Lading – “Czysty list przewozowy” (inaczej „list przewozowy na pokładzie”) jest stosowany, gdy zachowana jest pełna zgodność bez rozbieżności między opisem złożonym przez nadawcę, a faktycznymi wysyłanymi towarami. Czysty list przewozowy wskazuje, że towary zostały prawidłowo załadowane na statek przewoźnika zgodnie z umową.
 • “Dirty bill of lading” – “Brudny list przewozowy” (inaczej „klauzulowy list przewozowy”) zostanie wydany, jeśli wysyłane towary różnią się jakością lub ilością od opisu umowy lub jeśli fracht jeszcze nie został zapłacony. Bank kupującego ma prawo odrzucić brudny list przewozowy, ale często go zaakceptuje po uzgodnionej obniżce ceny.
 • „STC”: jeżeli ładunku nie można skutecznie zbadać, na przykład towary znajdują się w zaplombowanym kontenerze, przewoźnik wystawi list przewozowy opisujący towary jako „kontener (oznaczony numerem), o którym mówi się, że zawiera „zakontraktowany ładunek”. Jeśli ładunek w skrzyni nie jest zgodny z opisem, odbiorca podejmie działania przeciwko sprzedawcy, a przewoźnik nie będzie zaangażowany.

2. Dowód zawarcia umowy przewozu.

List przewozowy od przewoźnika do nadawcy może być wykorzystany jako dowód zawarcia umowy przewozu. Może się tak stać ponieważ przewoźnik otrzymał towar, a po jego otrzymaniu przewoźnik ma za zadanie go dostarczyć. Co bezpośrednio wskazuje że doszło do umowy zawarcia przewozu.

3. Jako tytuł własności (papier wartościowy)

B/L może być używany jako tytuł własności, np. papier wartościowy, który może być przedmiotem obrotu. W takiej sytuacji wystawia się konosament na zlecenie załadowcy, odbiorcy lub banku.

 • Imienny B/L (Straight B/L) – Poprzez cesje praw może być przeniesiony tytuł praw na inną osobę.
 • Na zlecenie (to order B/L) – Przeniesienie praw na drugą stronę następuje przez oświadczenie woli zbywającego
 • Na okaziciela (to bearer B/L) – Prawa z tytuły własności przeniesione następują z chwilą wręczenia innej osobie. Osoba która jest w posiadaniu konosamenty staje się automatycznie właścicielem. Najłatwiejszy sposób przeniesienia praw. Jednocześnie najbardziej niebezpieczny w momencie zagubienia.

Podobne wpisy