CIP czyli Carriage and Insurance Paid To… (Przewoźne/transport i ubezpieczenie opłacone do… oznaczonego miejsca przeznaczenia).

Wykorzystanie formuły CIP Incoterms w transporcie

Nie ma ograniczeń. Każda forma transportu jest prawnie dozwolona, również transport kombinowany/multimodalny.

Kiedy następuje moment dostarczenia towaru

W transporcie CIP Incoterms za moment dostarczenia uznaje się moment przekazania towaru przewoźnikowi. Po umieszczeniu towaru na statku, samochodzie, pociągu itp. ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego. Jeśli w transporcie występuje kilku przewoźników, sprzedawca odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do pierwszego przewoźnika.

Obowiązki sprzedającego przy CIP Incoterms

Sprzedawca ponosi koszt przewozu towaru do uzgodnionego miejsca załadunku. Dokonuje formalności związanych z transportem jak również odpowiada za odprawę celnej na warunkach eksportowych. Następnie przekazuje fakturę handlową kupującemu. Ponosi koszt ubezpieczenia przewozu. Sprzedający pokrywa jedynie koszt podstawowego ubezpieczenia, dodatkowe polisy wymagają uzgodnienia.

Sprzedający jest zobowiązany do pokrycia kosztów:

 • Podpisania, zawarcia umowy przewozu i dostarczenia towaru przewoźnikowi.
 • Wystawienia i wysłania faktury handlowej do kupującego.
 • Uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień.
 • Opłacenia cła, podatku, ewentualnie innych opłat związanych z eksportem.
 • Wyładunku w miejscu przeznaczenia.
 • Poinformowania kupującego o dostarczeniu i przekazaniu towaru przewoźnikowi

Obowiązki kupującego przy CIP Incoterms

Kupujący oprócz zakupu towaru ponosi m.in. następujące koszty:

 • Uzyskania wszelkich oficjalnych upoważnień.
 • Formalności celnych.
 • Koszty, które mogą wyniknąć z braku powiadomienia sprzedającego o czasie lub miejscu dostarczenia towaru.
 • Koszty związane z kontrolą przedwysyłkową towaru, (wyjątek stanowi sytuacja, gdy takie kontrole są wymagane przez władze kraju eksportu).
 • Pozyskania dokumentów lub odpowiadających przekazów elektronicznych, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie.

Ubezpieczenie

Czas ubezpieczenia musi pokrywać przewóz oraz chronić towar do czasu przejęcia tej odpowiedzialności przez kupującego.

Wysokość ubezpieczenia powinna odpowiadać cenie przewidzianej w umowie plus 10 proc. Ubezpieczenie powinno być zawarte za w tej samej walucie, co ceny towarów.

Zazwyczaj sprzedający zapewnia podstawowe ubezpieczenie, które w wielu przypadkach jest niewystarczające. W związku z tym kupujący powinien wymagać od sprzedającego wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. W zależności od ustaleń, koszty dodatkowego ubezpieczenia może pokryć sprzedający bądź kupujący. W tym celu kupujący ma obowiązek dostarczyć sprzedawcy na żądanie wszystkie niezbędne informacje.

Podsumowanie

Pamiętaj by planując import z Chin i transport z Chin bacznie zwracać uwagę na odpowiednie warunki dostawy.

Podobne wpisy