Skrót FAS czyli Free Alongside Ship, Franco wzdłuż burty statku (oznaczony port załadunku).

Ważne: Incoterms FAS nakłada na kupującego obowiązek dopełnienia formalności i opłacenia kosztów związanych z eksportem towaru. Warunki incoterms FAS nie powinny być używane jeśli kupujący nie może dopełnić tego obowiązku.

FAS w transporcie

Formuła FAS Incoterms może być stosowana jedynie w odniesieniu do transportu drogą wodną.

Dostarczenie towar FAS incoterms

Towar uznaje się za dostarczony w momencie umieszczenia go przez sprzedającego na nabrzeżu portowym, czyli wzdłuż burty statku w uzgodnionym czasie i miejscu.

Obowiązki sprzedającego FAS incoterms

 • Dostarcza towaru wzdłuż burty wyznaczonego statku na nadbrzeże lub na lichtudze w ustalonym porcie załadunku, w daniu przewidzianym w umowie, w sposób przyjęty w danym porcie.
 • Sporządza i wysyła faktury handlowe. Jak również inne niezbędne dokumenty.
 • Dostarcz zwyczajowy dokument świadczący o dostawie towaru lub odpowiednik przekazu elektronicznego.
 • Ponosi koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do pozostawienia towaru do dyspozycji kupującego, również ponosi koszty opakowania i jego znakowania które są potrzebne do przewozu.
 • Uzyskuje (na własne ryzyko i koszt) wszelkie zezwolenia dotyczących wywozu. Dopełnienia formalności celnych (tam, gdzie to konieczne).
 • Ponosi ryzyko utraty albo uszkodzenia towarów do czasu ich dostarczenia.
 • Informuje z wyprzedzeniem kupującego, że towary zostały dostarczone.

Obowiązki kupującego FAS incoterms

 • Ponosi koszty zakupu towaru zgodnie z umową.
 • Opłaca koszty wysyłki wynikające z umowy przewozu.
 • Ponosi koszty związane z towarem od momentu dostarczenia przez sprzedającego towaru wzdłuż burty wyznaczonego statku. W tym koszty cła i podatku i innych oficjalnych opłat, oraz koszty formalności celnych związanych z importem, i tranzytem.
 • Opłaca koszty wynikające z faktu, że wyznaczony przez kupującego statek nie przybył o czasie lub gdy, nie mógł przyjąć towaru, lub gdy kupujący nie załatwił wymaganych licencji, upoważnień, formalności albo nie powiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy.
 • Zawiadamia sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy;
 • Ponosi koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych, wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych przy imporcie lub tranzycie towaru.

Ubezpieczenie towaru

Za ubezpieczenie odpowiada kupujący. Jednak sprzedający musi dostarczyć informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Podsumowanie

Formuła FAS incoterms jest popularna wśród ładunków takich jak ropa czy zboże. W praktyce FAS jest stosowany, gdy sprzedawca ma bezpośredni dostęp do statku w celu załadunku. W przypadku gdy towar znajduje się w kontenerze zaleca się zastosowanie FCA. W takich sytuacjach sprzedający przekazuje kontener na terminalu, a nie pod burtą statku. Inną formułą która można zastosować w przypadku wysyłki kontenerowej to formuła FOB. W odróżnieniu od FCA oznacza więcej obowiązków po stronie sprzedającego. W przypadku formuły FOB incoterms to sprzedający na swój koszt i własne ryzyko zobowiązany jest do dokonania załadunku na statek. W chwili, gdy ładunek znajdzie się na pokładzie, ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na kupującego.

Podobne wpisy