Jeśli zaczynasz import z Chin pewnie zastanawiasz się jakie dokumenty i certyfikaty musisz wziąć pod uwagę. Co to jest RoHS i dlaczego jest tak istotny?

Co oznacza skrót RoHS ?

Dyrektywa RoHS – (ang.Restriction of Hazardous Substances), z 27 stycznia 2003 roku (2002/95/EC), wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku.

Dyrektywa ta została wprowadzona w Polsce Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 69, poz. 457).

W dniu 8 czerwca 2011 Parlament Europejski przyjął zmienioną dyrektywę ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ROHS 2011/65/UE, która weszła w życie 3 stycznia 2013 r., zastępując dyrektywę 2002/95/WE.

Nowy ROHS jest już oparty na zasadach obowiązujących dla dyrektyw nowego podejścia, które uwzględniają tzw. Nowe Ramy Prawne Decyzji (WE) 768/2008

Co jest celem dyrektywy RoHS?

Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa RoHS wymaga, aby producenci (importerzy są traktowani jak producenci) sprzętu elektrycznego i elektronicznego stosowali w minimalnych ilościach określonych w przepisach prawa następujące substancje:

  • Ołów (Pb)
  • Rtęć (Hg)
  • Kadm(Cd)
  • Sześciowartościowy Chrom (Cr+6)
  • Eter polibromowanych di fenyli (PBDE)
  • Polibromowane bifenyle (PBB)

Treść dyrektywy mówi, że nowy sprzęt elektroniczny wprowadzany do obrotu na terenie Unii Europejskiej i EFTA począwszy od 1 lipca 2006 (w Polsce od 27 marca 2007) będzie zawierał ograniczenia w zawartości materiałów szkodliwych.

Komisja europejska określiła maksymalne stężenia tych pierwiastków/substancji w materiale jednorodnym.

Pierwiastek/Substancja / Stężenie w materiale jednorodnym / PPM

Ołów (Pb) 0,1% 1000

kadm (Cd) 0,01% 100

Rtęć (Hg) 0,1% 1000

Sześciowartościowy Chrom (Cr)6+ 0,1% 1000

PBB 0,1% 1000

PBDE 0,1% 1000

Wyjątki w dyrektywie RoHS

W dyrektywie wprowadzono szereg wykluczeń (wyjątków). Wykluczenia te są przyznawane kiedy nie istnieje możliwość zastąpienia danego pierwiastka lub substancji. Podobnie ma się sytuacja kiedy nie istnieje możliwość zmniejszenia jego stężenia do poziomu maksymalnej koncentracji, bez utraty pożądanych parametrów fizycznych, bądź fizykochemicznych.

Tak się dzieje np. w wypadku zawartości rtęci w lampach, ołowiu w stopach metali. Lista wykluczeń jest obecnie bardzo długa. Raz na cztery lata, zgodnie z art. 5 dyrektywy, Komisja Europejska prosi konsultantów o dopasowanie listy wyjątków do obecnego postępu naukowo technicznego.

Dyrektywa RoHS a CE

Pisałem trochę na ten temat we wpisie na temat CE , dlatego tutaj nie będę się mocno rozwodził na ten temat. Warto jednak pamiętać że od momentu wejścia w życie nowej dyrektywy, tak zwanej RoHS II w roku 2011, produkty podlegające pod RoHS wymagają oznakowania CE. W związku z tym warto pamiętać, że kiedy sprowadzamy sprzęt elektroniczny lub elektryczny to będziemy podlegać pod tą dyrektywę, a tym samym mamy obowiązek nanieść oznakowanie CE na produkt, a przy odprawie przedstawić deklarację CE.

Podobne wpisy