W trakcie importu z Chin ważne aby posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do odprawy. Czym jest deklaracja CE? Czym się różni od certyfikatu CE? I jak ma wyglądać oznaczenie CE lub Deklaracja CE?

O co chodzi z tym znakiem CE?

CE czyli Conformité Européenne to umieszczony znak na wyrobie, który jednocześnie informuje, że produkt spełnia wymagania dyrektyw bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Są to tak zwane dyrektywy „Nowego Podejścia”.

Czego dotyczą dyrektywy i czym są?

Dyrektywy to przepisy zasadnicze, które tworzą ramy prawne dla grup produktów. Przede wszystkim zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska. To tak w skrócie. Warto tutaj dodać, że producent lub importer oznaczając swój wyrób znakiem CE jednocześnie deklaruje, że produkt ten spełnia wymagania wszystkich dyrektyw które odnoszą się do tego produktu. Najważniejsza informacja odnośnie importu z Chin to taka, że jeśli nasz wyrób znajduje się w którejś z poniższych grup to musimy na produkcie umieścić oznaczenie CE.

Do jakich grup produktów odnoszą się dyrektywy?

 • wyrobów niskonapięciowych LVD
 • elektronicznych EMC
 • prostych zbiorników ciśnieniowych SPV
 • urządzeń podlegających pod ekoprojekt (eco design)
 • zabawek
 • wyrobów budowlanych CPR
 • maszyn
 • środków ochrony indywidualnej PPE
 • wyrobów medycznych
 • wyrobów in vitro
 • wyrobów medycznych aktywnego osadzenia
 • RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)
 • nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI
 • urządzeń emitujących hałas emitowany na zewnątrz pomieszczeń
 • środków wybuchowych do użytku cywilnego
 • ATEX (urządzeń pracujących w atmosferze wybuchu)
 • łodzi i jachtów rekreacyjnych
 • wind (dźwigi)
 • urządzeń ciśnieniowych PED
 • urządzeń radiowych RED
 • kolei linowych
 • przyrządów pomiarowych MID
 • sprawności wodnych kotłów grzewczych
 • urządzeń spalających paliwa gazowe
 • wyrobów pirotechnicznych / fajerwerków.

Tutaj warto nadmienić, że jeśli produkt jaki sprowadzamy nie mieści się w żadnej z tych grup, ani żadne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie przepisów CE go nie dotyczy, to nie możemy umieścić znaku CE na produkcie. Również warto wiedzieć, że oznakowanie wyrobu znakiem CE, kiedy nie jest to wymagane – jest karane. Jak wygląda znak CE – poniżej wzór.

Co to jest deklaracja CE?

Deklaracja CE, a może nawet lepiej powiedzieć deklaracja zgodności to dokument nierozerwanie związany z dyrektywami Nowego Podejścia, które jak ustaliliśmy wcześniej mówią o oznakowaniu CE. Deklaracja to nic innego jak dokument wystawiony przez producenta, który potwierdza zgodność towaru z wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy) i szczegółowych (normy zharmonizowane).

Rozróżnić można parę typów deklaracji zgodności np.

 • Deklaracja zgodności WE
 • Deklarację zgodności UE
 • Deklarację zgodności UE / WE
 • Deklarację właściwości użytkowych

Czym one się od siebie różnią? Zasadniczo tym do jakich dyrektyw i z jakiego okresu się odnoszą.

Dla przykładu deklaracja zgodności WE będzie się odnosić do starszych dyrektyw przed 2011 rokiem np.

 • maszynowej MD 2006/42/WE
 • aktywnych implantów medycznych 90/385/EWG wraz z uaktualnieniami
 • urządzeń spalających paliwa gazowe 2009/142/WE
 • produktów do in vitro 98/79/WE
 • medycznej 93/42/EWG wraz z uaktualnieniami
 • zabawek 2009/48/WE.

Jeśli chodzi np. o deklaracje zgodności UE to się odnosi do dyrektyw po 2011 roku:

 • dyrektywy LVD – dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE
 • dyrektywy EMC – dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 20147/30/UE
 • dyrektywy RAD – dyrektywy radiowej 2014/53/UE
 • dyrektywy ATEX – dyrektywy 2014/34/UE
 • dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE
 • dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE
 • dyrektywy łodzi i jachtów rekreacyjnych 2013/53/UE
 • dyrektywy MID – dyrektywy urządzeń pomiarowych 2014/32/UE
 • dyrektywy NAWI – dyrektywy nieautomatycznych urządzeń ważących 2014/31/UE
 • dyrektywy fajerwerków 2014/29/UE
 • dyrektywa materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 2014/28/UE
 • dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE

Deklarację zgodności może wystawić tylko producent wyrobu lub jego upoważniony przedstawiciel.

Co to są normy zharmonizowane?

Jest to zbiór przepisów szczegółowych dla dyrektyw czyli dla przepisu zasadniczego. Innymi słowy dyrektywy grupują nam produkt lub wybór, a dopiero normy zharmonizowane podają szczegółowe informacje jak dany towar powinien być wytworzony z zachowaniem norm bezpieczeństwa itp.

Na oznaczenie norm zharmonizowanych składają się litery i cyfry np. EN 65432

Co powinna zawierać deklaracja zgodności?

Poniżej podstawowe informacje jakie powinny się pojawić na dokumencie wystawianym przez producenta lub importera, który jest upoważnionym przedstawicielem:

 • Napis: DEKLARACJA ZGODNOŚCI
 • Data wystawienia
 • Model produktu / produkt
 • Nazwa i adres producenta / importera
 • Informacja, że deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
 • Przedmiot deklaracji
 • Odniesienie do przepisów szczegółowych
 • Odniesienie do przepisów zasadniczych
 • Informacje dodatkowe (np. odwołanie do działań jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procesie certyfikacji)
 • Podpis osoby reprezentującej firmę (właściciel, lub reprezentacja określona w KRS)

Poniżej wzór jak może wyglądać deklaracja zgodności UE.

Import z Chin, a Certyfikat CE

Czym w takim razie jest certyfikat CE? Bardzo często błędnie tak jest nazywana deklaracja CE. Jednak certyfikat CE to po prostu informacja, że producent przetestował produkt w laboratorium. Jednocześnie informuje że ta konkretna próbka wysłana na testy spełnia wymagania i posiada jakość zgodną z dyrektywami i normami zharmonizowanymi wyszczególnionymi na certyfikacie. Warto o tym wiedzieć i warto zawsze prosić producenta o certyfikat CE wraz z testami wykonanymi aby to udowodnić. Dlaczego to takie istotne? Czasami producenci w Chinach fałszują te certyfikaty lub przedstawiają z innej firmy, a raporty z testów z innej. W związku z tym numery certyfikatu i numery badań się nie zgadzają. Jeśli coś takiego dostrzeżemy to warto to dokładnie wyjaśnić. Poza tym warto upewnić się że cena podana przez producenta odnosi się do jakości CE czy też do niższej jakości, które nie spełnia wymagań CE.

Dlaczego oznaczenie CE i deklaracja CE są tak ważne?

Najprościej ujmując – bez oznaczenia produktu znakiem CE kiedy jest to wymagane narażamy się na karę i wycofanie towaru z obrotu. Poza tym gdy importujemy z Chin i przy odprawie importowej nastąpi rewizja celna, i okaże się, że towar jest niepoprawnie oznaczony, to będziemy zmuszeni wprowadzić procedurę naprawczą, ponieważ towar nie zostanie oclony i dopuszczony do obrotu. Podobnie kwestia przedstawia się z deklaracją CE – bez niej nie bezie mogła się odbyć odprawa z powodu braków formalnych. Dlatego wysyłając dokumenty do odprawy nie możemy zapomnieć o fakturze handlowej, liście załadunkowej czyli packing list jak również deklaracji CE.

Oznaczenie CE, China Export

Przy tej okazji trzeba pamiętać, aby znak CE był poprawnie naniesiony. W powszechnym obiegu występuje również inny znak CE – bardzo podobny do Conformité Européenne. Niestety nie oznacza on, że produkt spełnia normy europejskie. Raczej informuje, że produkt został wyprodukowanych w Chinach. Tak na dobrą sprawę dla urzędu celnego to ten znak również tego nie oznacza. Więc jest to tylko nic nie znaczące oznaczenie, które może tylko wprowadzać w błąd importera jeśli dokładnie nie przyjrzy się oznaczeniu. Jak w takim razie wygląda znak China Export i czym różni się od poprawnego oznaczenia CE?

Poniżej porównanie:

Jak widać na powyższej grafice naprawdę łatwo można się pomylić ponieważ różnią się w zasadzie spacją czy też dłuższym odstępem od siebie.

Podsumowanie

Jak mogliście przeczytać oznakowanie CE jest bardzo ważne. Wiąże się również z konkretną wiedzą co do dyrektyw i norm zharmonizowanych jakie trzeba uwzględnić przy imporcie z Chin. Deklaracja jest wystawiana przez producenta lub importera który jest autoryzowanym przedstawicielem. Posiadając taki dokument możemy dokonać odprawy. Oczywiście certyfikaty i dokumenty, które otrzymujemy od fabryki lub sprzedawcy w chinach nie zwalniają nas z obowiązków, aby samemu przetestować lub upewnić się, że towar spełnia normy. Czasami gdy krajowa inspekcja sprawdzi nasz produkt może się okazać, że nie spełnia norm i będzie trzeba go wycofać ze sprzedaży. Następnie aby móc go ponownie wprowadzić do obrotu, to będzie trzeba dokonać zmian w konstrukcji i ponownie zlecić badania. Tak czy inaczej, warto już na etapie poszukiwania nowych produktów i dostawców zatroszczyć się o wszystkie dokumenty, a nawet pójść o krok dalej i samemu zlecić badania CE, czy to w Chinach, czy też w Polsce.

Podobne wpisy