Importując okulary przeciwsłonecznej pamięta o dokumentach i o znaczeniach. Poniżej omawiam najważniejsze kwestie związane z importem okularów z Chin.

Import okularów przeciwsłonecznych – oznaczenie i deklaracja CE

Po pierwsze na okulary przeciwsłoneczne musi być naniesiony znak CE. Bardzo często to oznaczenie jest umieszczone na wewnętrznej stronie zausznika.

Dyrektywa którą trzeba wziąć pod uwagę to: 89/686 EWG, jest to rozporządzenie UE ws. środków ochrony indywidualnej. Norma zharmonizowana PN-EN ISO 12312-1:2013. Dlatego przeprowadzając procedurę oceny zgodności i nanosząc znak CE na okulary przeciwsłoneczne, producent potwierdza, że wyprodukował okulary przeciwsłoneczne zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi.

Instrukcja obsługi

Wraz z każdą parą okularów przeciwsłonecznych producent powinien obowiązkowo dostarczyć użytkownikowi informacje dotyczące podstawowych parametrów okularów przeciwsłonecznych oraz ograniczeń ich stosowania. Informacje te powinny być podane w języku polskim.

Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych, tj. mające służyć użytkownikowi jedynie do ochrony wzroku przed światłem słonecznym, powinny być dostarczane konsumentom wraz z takimi informacjami jak:

1. Informacje dla użytkownika dotyczące podstawowych parametrów okularów przeciwsłonecznych:

  • Identyfikacja okularów przeciwsłonecznych (np. nazwa, oznaczenie modelu);
  • Nazwa i adres producenta;
  • Typ filtra (fotochromowy i/lub polaryzacyjny);
  • Numer kategorii filtra (obok oznaczenia rozjaśniający się i ciemniejący dla fotochromowych filtrów);
  • Opis kategorii filtra w formie symbolu i/lub opisu

2. Poza wyżej wymienionymi parametrami producent powinien załączyć informacje dla użytkownika dotyczące ograniczeń używania okularów przeciwsłonecznych:

Informacja o ograniczeniu używania powinna zawierać co najmniej stwierdzenia:

  • nie do bezpośredniej obserwacji słońca;
  • nie do ochrony przed sztucznymi źródłami światła, np. solaria;
  • nie do ochrony oczu przed mechanicznymi urazami (okulary przeciwsłoneczne do ogólnych zastosowań nie są okularami specjalnego przeznaczenia, np. nie chronią przed odpryskami itp.);

W przypadku, kiedy filtr nie spełnia wymagań niezbędnych do kierowania pojazdem oraz dla filtru kategorii 4, następujące ostrzeżenie: „Nieodpowiednie podczas kierowania pojazdami i do użytku na drogach”.

3. Inne ograniczenia w użytkowaniu okularów przeciwsłonecznych:

Na etykiecie bądź w informacjach dla użytkownika dołączonych do okularów przeciwsłonecznych, np. posiadających filtry kategorii 4, mogą także znaleźć się ostrzeżenia o następującej treści: „Nieodpowiednie do jazdy o zmierzchu lub nocą” lub „Nieodpowiednie do jazdy nocą lub w warunkach niskiego natężenia światła”.

4. Dodatkowe informacje:

Producent powinien dołączyć do okularów przeciwsłonecznych instrukcje konserwacji i czyszczenia. Szczególnie powinien wymienić produkty nieodpowiednie do ich czyszczenia, które mogą uszkodzić szkła.

Wymagania formalne

Tak jak już wcześniej wspomniałem wymaganiem formalnym jest naniesienie znaku CE jak i posiadanie deklaracji CE na produkt. Warto dokładnie sprawdzić te dokumenty od naszego przyszłego dostawcy. Bez deklaracji CE nie uda się nam dokonać odprawy. Jeśli chcesz wiedzieć jakie są inne niezbędne dokumenty do odprawy – sprawdź wcześniejszy artykuł na ten temat.

Należy podkreślić, że wszystkie okulary przeciwsłoneczne do zastosowań ogólnych (niekorekcyjne), bez względu na zastosowany kolor oraz materiał szkieł (np. różowe, zielone, niebieskie), należy uznać za środki ochrony indywidualnej, a więc powinny być poddane procedurze oceny zgodności i oznakowane znakiem CE.

Na okularach przeciwsłonecznych, na doczepionej etykiecie lub na najmniejszym, jednostkowym opakowaniu tego wyrobu, powinna znaleźć się:

  • Nazwa producenta / dystrybutora.
  • Numer zastosowanego filtru.

Dane producenta pozwalają na szybkie zidentyfikowanie podmiotu, który jest prawnie odpowiedzialny za przeprowadzenie procedury oceny zgodności i zapewnienie, że okulary przeciwsłoneczne spełniają wszystkie wymagania.

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat oznaczeń CE – skorzystaj z kursu na ten temat.

Pamiętaj

Rynek okularów przeciwsłonecznych do zastosowań ogólnych jest stale monitorowany przez Inspekcję Handlową. W 2016 r. przeprowadzono kontrolę takich okularów, podczas której poddano okulary badaniom laboratoryjnym. W wyniku badań zakwestionowano jedynie 1 parę okularów, ze względu na nieprawidłowy współczynnik przepuszczania światła oraz wizualny iloraz osłabienia świateł sygnalizacyjnych dla barwy czerwonej, niższy, niż przewiduje to norma PN-EN ISO 12312-1:2013, z którą zgodność zadeklarował producent.

Chcesz wiedzieć ile wynosi cło na okulary przeciwsłoneczne? Zapraszam do artykułu na ten temat.

Źródło: 1

Podobne wpisy