Sprowadzasz odzież z Chin? A może elektronikę? Jeśli organy celne sprawdzą, że brakuje oznakowania CE lub poprawnych metek to co dalej? Jak dopuścić towar do obrotu?

Kiedy potrzebna jest procedura naprawcza?

Jeśli w trakcie kontroli organów celnych okaże się, że produkt nie spełnia wymogów w kwestii bezpieczeństwa lub poprawnego oznaczenia to towar zostanie zatrzymany i nie będzie dopuszczony do obrotu. Aby można było go oclić a następnie sprzedawać trzeba wprowadzić procedurę naprawczą. Taką procedurą jest między innymi procedura składu celnego, którą dziś omówimy. Jeśli interesuję Cię jakie są rodzaje procedur naprawczych to zapraszam.

Zawieszenie dopuszczenia do swobodnego obrotu – co dalej?

Kiedy nasza przesyłka zostanie zatrzymana przez Urząd Celny i otrzymamy decyzję wystawioną przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego to rozwiązaniem w takiej sytuacji jest skorzystanie z procedury naprawczej w składzie celnym. Co należy zrobić?

Skontaktuj się z agencją celną i powiadom o sytuacji. Ustal, że towar chcesz objąć procedurą składu celnego. Kolejnym krokiem będzie uzgodnienie z właściwym organem celnym zakresu działań naprawczych.

Zakres działań naprawczych w procedurze składu celnego i procedurze przetwarzania

Aby zapoznać się z całą listą należy zapoznać się z wykazem dozwolonych zwyczajowych czynności – jest to załącznik 71-03-AD do Artykułu 221 lit. b) UKC

Co tam się znajduje? Między innymi:

 • Przewietrzanie, rozpościeranie, suszenie, usuwanie kurzu, proste operacje oczyszczania, naprawa opakowań, podstawowe naprawy szkód powstałych w czasie transportu lub składowania, o ile są to proste operacje, nakładanie lub zdejmowanie powłok ochronnych do celów transportu;
 • Rekonstrukcja towarów po transporcie;
 • Inwentaryzacja, pobieranie próbek, sortowanie, przegląd, mechaniczne filtrowanie i ważenie towarów;
 • Usuwanie uszkodzonych lub zanieczyszczonych komponentów;
 • Konserwacja przez pasteryzację, sterylizację, irradiację lub dodanie konserwantów;
 • Usuwanie pasożytów;
 • Odrdzewianie;
 • Obróbka: – przez proste podwyższenie temperatury, bez dalszej obróbki lub destylacji lub – przez proste obniżenie temperatury; nawet jeśli skutkiem tego jest inny ośmiocyfrowy kod CN;
 • Obróbka elektrostatyczna, wyrównywanie fałd lub prasowanie wyrobów włókienniczych;
 • Obróbka polegająca na: – pozbawianiu owoców rdzeni i drylowaniu ich, rozcinaniu i kruszeniu suszonych – dehydracji owoców, nawet jeśli skutkiem tej czynności jest inny ośmiocyfrowy kod CN;
 • Odsalanie, czyszczenie i trzepanie skór;
 • Dodawanie towarów lub dodawanie bądź zastępowanie składników akcesoriów, o ile takie dodawanie lub zastępowanie jest stosunkowo ograniczone lub jest przeznaczone do celów zapewnienia zgodności z normami technicznymi oraz nie zmienia rodzaju i nie polepsza wydajności oryginalnych towarów, nawet jeśli skutkiem tych czynności jest inny ośmiocyfrowy kod CN dla towarów dodanych lub zastępczych;
 • Rozcieńczanie lub stężanie płynów, bez dalszej obróbki lub destylacji, nawet jeśli skutkiem tych czynności jest inny ośmiocyfrowy kod CN;
 • Mieszanie ze sobą towarów tego samego rodzaju o różnej jakości w celu otrzymania stałej jakości lub jakości wymaganej przez nabywcę, bez zmiany rodzaju towarów;
 • Mieszanie olejów napędowych lub opałowych niezawierających biodiesla z olejami napędowymi lub opałowymi zawierającymi biodiesel, klasyfikowanymi do działu 27 Nomenklatury scalonej, w celu otrzymania stałej jakości lub jakości wymaganej przez nabywcę, bez zmiany rodzaju towarów, nawet jeśli skutkiem tych czynności jest inny ośmiocyfrowy kod CN;
 • Mieszanie olejów napędowych lub opałowych z biodieslem, tak aby otrzymana mieszanina zawierała mniej niż 0,5 % objętościowo biodiesla, oraz mieszanie biodiesla z olejami napędowymi lub opałowymi, tak aby otrzymana mieszanina zawierała mniej niż 0,5 % objętościowo olejów napędowych lub opałowych;
 • Dzielenie lub przycinanie towarów, jeśli obejmuje to jedynie proste operacje;
 • Pakowanie, rozpakowywanie, zmiana opakowań, przelewanie i proste przenoszenie do kontenerów, nawet jeśli skutkiem tych czynności jest inny ośmiocyfrowy kod CN, dodawanie, usuwanie lub zmiana oznaczeń, pieczęci, etykiet, metek z ceną lub innych podobnych oznakowań wyróżniających;
 • Testowanie, dostosowanie, regulowanie i przysposabianie do pracy maszyn, urządzeń i pojazdów, w szczególności w celu kontroli ich zgodności z normami technicznymi, jeśli obejmuje to jedynie proste operacje;
 • Matowienie kształtek rurowych w celu przygotowania towarów na niektóre rynki;
 • Denaturacja, nawet jeśli skutkiem tej czynności jest inny ośmiocyfrowy kod CN;
 • Jakiekolwiek zwyczajowe czynności, inne niż powyżej wymienione, mające na celu poprawienie wyglądu lub jakości handlowej towarów przywożonych lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży, pod warunkiem że czynności te nie zmieniają rodzaju lub nie polepszają wydajności oryginalnych towarów.

Tak na dobrą sprawę z tej całej listy najbardziej nas interesują punkty które mówią o pakowaniu, zmianie opakowań, dodawaniu lub usuwaniu oznaczeń, metek czy etykiet. Wynika z nich wprost, że zmiana etykietek, metek lub naniesienie znaku CE wchodzi w skład zwyczajowych czynności naprawczych.

Działania naprawcze wykonane – co dalej?

Po przeprowadzeniu procedury naprawczej urząd celny dokona ponownego sprawdzenia towaru. Jeśli kontrola przebiegnie pomyślnie pod kątem zgodności z normami obowiązującymi w UE to towar zostanie dopuszczony do obrotu.

Ile czasu zajmuje przeprowadzenie procedury naprawczej?

Wszystko zależy od ilości towaru i skomplikowania procesu. Okazuje się, że przy dobrej organizacji i współpracy z agencją można wszystkie formalności załatwić nawet w ciągu jednego dnia.

Podobne wpisy