Skrót CIF oznacza – Cost, Insurance and Freight czyli Koszt, Ubezpieczenie i Fracht (…oznaczony port przeznaczenia)

Reguła CIF incoterms w transporcie

Formuła CIF Incoterms może być stosowana jedynie w odniesieniu do transportu drogą wodną, również transport morski śródlądowy.

Dostarczenie towar CIF incoterms

Towar uznaje się dostarczony i tym samym następuje przekazanie ryzyka gdy towar przekroczy burtę statku podczas załadunku. Kupujący ponosi dodatkowe ryzyko w tym utraty lub uszkodzenia towaru jeżeli nie zawiadomił o terminie wysyłki oraz o porcie docelowym do którego ma dotrzeć towar.

Obowiązki sprzedającego CIF incoterms

 • Dostarcza towar na statek w wyznaczonym porcie załadunku, w dniu i czasie potwierdzonym w umowie.
 • Sporządza i wysyła fakturę handlową lub przekaz elektroniczny będący jego ekwiwalentem.
 • Uzyskuje licencję eksportową lub inne upoważnienia, ponosi koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat związanych z eksportem.
 • Reguluje koszty eksportowych formalności celnych.
 • Zawarcia umowę przewozu towaru do portu przeznaczenia i ubezpieczenia według zasady minimalnego zakresu pokrycia ryzyka. Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie +10%.
 • Ponosi koszt wyładunku w porcie przeznaczenia, o ile zostały one pobrane przez armatora liniowego przy zawarciu umowy przewozu;
 • Zawiadamia kupującego o dostarczeniu towaru na pokład wyznaczonego statku, w celu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru.
 • Dostarcza zwyczajowy dokument transportowy, wystawiony na uzgodniony port przeznaczenia lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego.
 • Pokrywa koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru na statek.

Obowiązki kupującego CIF incoterms

 • Ponosi koszty zakupu towaru zgodnie z umową.
 • Zawiadamia sprzedającego o terminie wysyłki towaru i porcie przeznaczenia.
 • Ponosi koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w tranzycie i imporcie.
 • Reguluje opłaty celne, podatki i inne oficjalne opłaty związane z tranzytem i importem, również koszty i opłaty związane z towarem w czasie transportu od portu załadunku, a które nie są frachtem (np. koszty rozładunku).
 • Pokrywa dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego (jeśli to było wymagane) o czasie wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia.
 • Ponosi koszt kontroli przedwysyłkowej towaru (poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu).
 • Pokrywa koszt uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

Ubezpieczenie towaru

Sprzedający czyli eksporter jest zobowiązany do ubezpieczenia towaru na rzecz kupującego. Ma on obowiązek zakupić ubezpieczenie towaru według zasady minimalnego zakresu pokrycia ryzyka, chyba że strony ustaliły inaczej. To kupujący czyli importer powinien ustalić dodatkowe szczegóły takiego ubezpieczenia, m. in.: zakres ryzyka, firma ubezpieczeniowa. Niektóre szczególne rodzaje ryzyka wymagają dodatkowego ubezpieczenia, a jeśli kupujący ich zażąda, sprzedawca musi zorganizować tę dodatkową ochronę na koszt kupującego. (np. na wypadek wojny, strajku, zamieszek i rozruchów).

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej musi obejmować przewóz i chronić kupujący od momentu przejęcia przez niego ryzyka, tj. od chwili, gdy towar jest ładowany na pokład w porcie załadunku). Ubezpieczenie trwa do momentu dostarczenia towaru do portu przeznaczenia.

Sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, na wypadek, gdyby ten musiał dochodzić roszczeń od ubezpieczyciela.

Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie +10%. Ubezpieczenie powinno być zawarte za w tej samej walucie, co ceny towarów określone w umowie.

Podsumowanie

Omawiana reguła CIF incoterms jest bardzo podobna do CFR, z tym wyjątkiem, że w CIF sprzedawca dodatkowo opłaca podstawowe ubezpieczenie towaru w trakcie transportu.

W przypadku reguły CFR gestię transportową ma sprzedający.

Przy formułach CIF i CIP sprzedający również ubezpiecza towar na rzecz kupującego. W interesie kupującego jest określenie zakresu ryzyk od których towar ma być ubezpieczony. Jeśli tego nie określi, to sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyk zgodnie z Instytutową Klauzulą Ubezpieczeniową C. Kupujący również powinien wskazać znaną sobie firmę ubezpieczeniową. W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru kupujący często jest zmuszony załatwiać reklamacje , na podstawie dostarczonej przez sprzedającego polisy, jeśli będzie to nieznana firma ubezpieczeniowa to mogą pojawić się komplikacje.

Podobne wpisy