FCA – czyli Free Carrier: (… w oznaczone miejsce) – formuła w której sprzedający wypełnia obowiązki wynikające z dostawy w momencie przekazania gotowych do eksportu towarów osobie wyznaczonej przez kupującego, np. przewoźnikowi, w określonym czasie i miejscu. Jeżeli kupujący nie oznaczy czasu i miejsca, przywilej ten spoczywa na sprzedającym.

Dostarczenia towaru według FCA incoterms

Za moment dostarczenia towaru przyjmuje się chwilę, w której zostaje on przekazany fizycznie (po zakończeniu załadunku) pod opiekę przewoźnika, kuriera lub innej osoby wyznaczonej przez kupującego. Przekazanie powinno się odbyć w uzgodnionym miejscu i czasie. Jeżeli brak takich uzgodnień, prawo wyboru spoczywa na sprzedającym.

Jeśli strony uzgodniły, że dostawa towaru będzie mieć miejsce w siedzibie sprzedającego, powinny określić adres pomieszczeń jako wybranego miejsca dostawy w umowie. Jeśli strony ustaliły inne miejsce dostawy towaru, muszą zidentyfikować to konkretne miejsce dostawy w umowie.

Formuła FCA Incoterms w transporcie

Formuła FCA Incoterms może być stosowana w odniesieniu do wszystkich form transportu, w tym transportu multimodalnego i kombinowanego czyli takiego gdzie wykorzystuje się różne gałęzie transportu.

Ubezpieczenie towaru zamawiając na warunkach FCA Incoterms

Ubezpieczenie przy korzystaniu z tej formuły incoterms całkowicie zależy od kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar od momentu przekazania go na swoim placu albo w innym wyznaczonym miejscu. Dalszy proces transportu, jak również ubezpieczenie towaru zależne jest w zupełności od kupującego.

Obowiązki sprzedającego FCA Incoterms

 • Dostarcza towary i fakturę, zgodnie z umową sprzedaży. Również wszelkie inne dowody zgodności, które mogą być wymagane w umowie.
 • Dostosowuje towar na eksport oraz ponosi ryzyko i koszty, które się z tym wiążą.
 • Pokrywa koszty związane z formalnościami celnymi, a także opłaty, podatki i inne obciążenia związane z eksportem.
 • Jeśli istnieją szczególne podatki od eksportu itp. wszystkie te koszty muszą być pokryte przez sprzedającego.
 • Przygotowuje (opakowania itp.) towar do załadunku i wyznacza osobę odpowiedzialną za załadunek towaru do pojazdu nabywcy.
 • Na żądanie kupującego, pomaga kupującemu uzyskanie dokumentu przewozowego.

Obowiązki kupującego FCA Incoterms

 • Pokrywa koszty i dopełnienia formalności związanych z importem towaru oraz jego transportem od momentu gdy sprzedający dostarczył towar przewoźnikowi.
 • Kupujący ponosi ryzyko związane z utratą bądź uszkodzeniem od momentu dostarczenia towaru przewoźnikowi.
 • Zawiera umowę o przewóz. (Nie zawsze się tak dzieje, ponieważ czasami sprzedawca może, jako dodatkową usługę, zorganizować przewóz na koszt i ryzyko kupującego)
 • Dba o niezbędne formalności tranzytowe i dostosowanie towaru do importu.
 • Przyjęcie dostawy towaru w uzgodnionym w umowie miejscu i czasie.

Ważne: Umowa o przewóz może być zawarta z podmiotami, które fizycznie nie wykonują przewozów dopóki ponoszą odpowiedzialność jako nośnik dla przewozu.

Podsumowanie

W formułach EXW oraz FCA importer posiada gestię transportową na całej trasie dostawy. Różnica polega na tym, że w EXW sprzedający nie ma obowiązku załadowania towaru ani dokonania odprawy celnej w eksporcie. W formule FCA obowiązek dokonania odprawy celnej w eksporcie ciąży na sprzedającym a obowiązek załadunku w zależności od rodzaju transportu. Dlatego też zaleca się stosowanie formuły FCA w miejsce EXW.

Pamiętaj by planując import z Chin i transport z Chin bacznie zwracać uwagę na odpowiednie warunki dostawy.

Jeśli masz pytania lub nie wiesz jak rozpocząć import z Chin zapraszam na szkolenie import z Chin od podstaw. Szkolenie online. Więcej szczegółów tutaj.

Podobne wpisy